pes patch Pro Gamerz
Transfers
Japan ↓ Called up
 Atsuto Uchida (26/11/14)
 Eiji Kawashima (26/11/14)
 Eiji Kawashima (21/04/16)
 Genki Haraguchi (21/04/16)
 Gōtoku Sakai (26/11/14)
 Hajime Hosogai (26/11/14)
 Hiroki Mizumoto (26/11/14)
 Hiroki Sakai (26/11/14)
 Hiroshi Kiyotake (26/11/14)
 Hotaru Yamaguchi (26/11/14)
 Keisuke Honda (26/11/14)
 Makoto Hasebe (26/11/14)
 Masahiko Inoha (26/11/14)
 Masato Morishige (21/04/16)
 Maya Yoshida (26/11/14)
 Mike Havenaar (26/11/14)
 Mike Havenaar (21/04/16)
 Shinji Kagawa (26/11/14)
 Shinji Okazaki (26/11/14)
 Shuichi Gonda (26/11/14)
 Shusaku Nishikawa (26/11/14)
 Takashi Inui (26/11/14)
 Takashi Usami (21/04/16)
 Takuma Asano (06/09/16)
 Tomoaki Makino (21/04/16)
 Yasuhito Endō (26/11/14)
 Yasuyuki Konno (26/11/14)
 Yoichiro Kakitani (26/11/14)
 Yuto Nagatomo (26/11/14)
 Yuya Osako (26/11/14)

↑ Dropped
 Atsuto Uchida (21/04/16)
 Eiji Kawashima (21/04/16)
 Eiji Kawashima (06/09/16)
 Hajime Hosogai (21/04/16)
 Hiroki Mizumoto (21/04/16)
 Masahiko Inoha (21/04/16)
 Mike Havenaar (21/04/16)
 Mike Havenaar (06/09/16)
 Shuichi Gonda (21/04/16)
 Takashi Inui (21/04/16)
 Yasuhito Endō (21/04/16)
 Yasuyuki Konno (21/04/16)
 Yoichiro Kakitani (21/04/16)
 Yuto Nagatomo (06/09/16)
 Yuya Osako (21/04/16)


Created and designed by Majin. Powered and developed by Raster © 2017.
Privacy Policy